-
 
.. ENGLISH
_
TVORNICE CEMENTA u Hrvatskoj:
TC Koromačno HOLCIM,
TC Našice
NEXE
i

CEMEX
DALMACIJACEMENT

imaju ugrađene SAMO filtre za prašinu.

Sve ostale, mnogo štetnije tvari, završavaju u cementu ili odlaze u zrak:
dušikovi oksidi, sumporni oksidi, otrovni teški metali (olovo, živa, arsen...), radioaktivne tvari,
a spaljivanjem otpada još i kadmij, talij, arsen, dioksini, furani...
 


Potaknuti strelicom gore, u rubrici BAROMETAR, menadžeru CEMEXa Juanu Carlosu RINCONU povodom priznanja Hrvatske gospodarske komore (SD, 30. lipnja 2006.) te nekritičnim pisanjem o tvrtki CEMEX, manipulranjem medija, skrivenim promidžbenim porukama, EKO STOŽER GRADJANA KAŠTELA moli da prilikom objavljivanja članaka o CEMEXu upozorite na društveno neodgovorno ponašanje CEMEXa u Hrvatskoj:

CEMEX- Dalmacijacement s tri tvornice cementa na udaljenosti od 3 - 4 km, u gustoj urbanoj sredini koristi najstariju tehnologiju; ima samo filtre za djelomično smanjenje prašine, sve ostalo ispušta u atmosferu.

CEMEX godišnje spaljuje 260 000 tona ekološki upitnog petrol-koksa i ugljena, unatoč 10000 potpisa građana protiv korištenja petrol-koksa i ugljena.

CEMEX suspaljuje i rabljena (kancerogena) motorna ulja.

CEMEXove cementare spaljuju štetne tvari na temperaturi nižoj od 1350 C usprkos činjenici da se time ispuštaju smrtonosni dioksini i furani.

CEMEX ispušta mikročestice prašine koje mogu sadržavati brojne izuzetno otrovne, kancerogene, mutagene i radioaktivne tvari, koje štete ljudskom zdravlju, uništavaju tlo, uzrokuju sušenje poljoprivrednih kultura, šuma ...

CEMEXOve cementare stvaraju nesnošljivu buku i ispuštaju kiselkasti smrad. Dalmacijacement nam prodaje najskuplji cement na svijetu.

CEMEXove cementare kopaju sve veće i sve šire rupe u tupinolomima Kozjaka, na zaštićenom području, usprkos drugačijim odredbama prostornog plana
i koncesije za iskapanje rudače.

CEMEX mimo volje građana, mjesnih odbora, uprava gradova, instituta, ekoloških udruga i mnogih drugih dobiva građevinsku dozvolu za izgradnju terminala za ugljen u zoni pomorskog dobra.

Šest ekoloških udruga i Eko stožer građana Kaštela podnijeli su Ministarstvima tužbu zbog ugrožavanja zdravlja ljudi u regiji Kaštelanskog zaljeva, zatražili reviziju prodaje cementara i koncesija za korištenje tupinoloma, tražili poništenje protuzakonito izdanih građevnih dozvola i dr.

Tijela državne uprave i DC, protivno Zakonu, uskraćuju udrugama uvid u dokumentaciju, ne poštuju prava na zaštitu okoliša i zdravlje ljudi, pravo na potpunu informiranost građana i na sudsku zaštitu prema Zakonima RH i Konvenciji iz Aarhusa, koju je Hrvatska potpisala, ali je ne poštuje.

3. srpnja. 2006.
EKO STOŽER GRAĐANA KAŠTELA

goranka.adam1(et)st.t-com.hr

 
 
 
cemex_kolovoz 2005.
 

cementara"SV." JURAJ, Kaštel Sućurac, 8. 8. 2005.
Dvije godine nakon ulaganja 19 milijuna Eura u "najsuvremenije vrecaste filtre i zatvoreni sustav za pretovar".

cemex_croatia_ 2006.
cementara "Sv." Juraj, Kaštel Sućurac, CEMEX u Hrvatskoj, 4. travanja 2006.
Tri godine nakon ulaganja 19 milijuna Eura u "najsuvremenije vrecaste filtre" i zatvoreni sustav za pretovar.!??

Inicijativa ekoloških udruga
Split, 05. lipnja 2006. g.
REPUBLIKA HRVATSKA
- Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
- Ministarstvo pravosuđa
- Ministarstvo unutarnjih poslova
- Upravni sud Republike Hrvatske
- Državno odvjetništvo, USKOK
- Pučki pravobranitelj

JAVNIM MEDIJIMA

Predmet:
- hitne mjere zaštite zdravlja građana Kaštelanskog zaljeva,
- poništenje osporavane građevne dozvole izdane DC-u,
- revizija prodaje cementara i izdavanja koncesija i
- istraga u svezi mogućeg organiziranog kriminala.

Poštovani, prigodom Svjetskog dana zaštite okoliša 5. svibnja 2006. g. dostavljamo
Vam ovaj predmet na obradu, dotično kao

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST: Imamo li pravo na istinu i život!

Upozoravamo na postojanje stvarnog i ozbiljnog problema Kaštelanskog zaljeva. Rak, najgori otrovi i smrt se širi zrakom, tlom, vodama, plućima i krvi naše djece,... Ekološka katastrofa je preblag pojam. Na djelu je teška neodgovornost ravna zločinu.

Među brojnim zagađivačima okoliša u Kaštelanskom zaljevu najveći je Dalmacija cement sa tri cementare-spalionice, na udaljenosti od nekoliko kilometara, u najgušće naseljenom (turističkom) području Jadrana. Cementare u svijetu, iako imaju visoko efikasne filtre, zbog opasnih zagađenja locirane su daleko izvan naselja. Cementare DC-a imaju filtre samo za vidljivi dio cementne prašine i ništa više. Filtri DC-a ne mogu zaustaviti nezamislivo velik broj mikročestica cementne prašine koje mogu sadržati dioksine, furane, živu i druge teške i štetne metale, radioaktivne elemente, plinove,... a disanjem, dodirom, hranom i vodom dospijevaju u čovjekovo tijelo.

Javnosti se prešućuje trovanje ljudi i okoliša Kaštelanskog zaljeva mikro prašinom, dioksinima i furanima-strahovitim otrovima, kiselim kišama, plinovima, brojnim teškim metalima, bukom, visoko kancerogenim i radioaktivnim produktima izgaranja uglja i otpadnog motornog ulja, a uskoro moguće i auto guma, starih ljekova, opasnog otpada...

DC ujedno je i najbezobzirniji zagađivač sa očitom zaštitom i odobrenjima nadležnih Ministarstava. Unatoč izričitom protivljenju građana (izraženom sa 10.000 prikupljenih potpisa) i brojnim primjedbama gradskih poglavarstava okolnih gradova, turističkih zajednica, mjesnih odbora, Instituta za oceanografiju i ribarstvo iz Splita, ekoloških udruga
i mnogih drugih. DC-u je van roka propisanog Zakonom o zaštiti okoliša izdano Rješenje klasa UP/I 351-02/00-06/0027; ur. broj: 531-05/01-DR-01-06 od 11. travnja 2001. za "rekonstrukciju zahvata građevine za proizvodnju cementa-postrojenje za prihvat, manipulaciju i mljevenje ugljena i petrol-koksa sa skladištenjem i loženjem praha ugljen-petrol koksa". Nije se radilo o rekonstrukciji već o izgradnji potpuno novog terminala za prekrcaj, preradu i distribuciju ugljena koji je izgrađen na pomorskom dobru nasipanjem mora (?), sa nedostajućim i veoma upitnim studijama zaštite okoliša. DC ne sprovodi sve mjere zaštite okoliša iz navedenog i pred Upravnim sudom osporavanog Rješenja "rekonstrukcije" (tužba klasa: UP/I-351-02/00-06/0027; ur. broj: 531-05/01-DR-01-06).
U površinskom iskopu rudače DC je prekoračio granice utvrđene prostornim planom Grada Kaštela i zašao u prostor jedinstvenog zaštićenog mediteranskog raslinja - Kaučina gaj. Upitan je sastav nasutog materijala na "saniranom" djelu tupinoloma. Ne saniraju se novo otvoreni kopovi lapora.

Vlasnik cementara i tjela državne vlasti ne dozvoljavaju ekološkim udrugama zakonom propisanu mogućnost uvida u informacije o: prodaji tvornica, koncesijama za korištenje tupinoloma, tehnologiji spaljivanja energenata i razini zagađenja, studijama, tužbi Upravnom sudu za pobijanje rješenja izdane građevne dozvole DC-u, programima
praćenja stanja okoliša i dr.

Činjenice ukazuju na postojanja elemenata koji upućuju na osnovanu sumnju šire organizirane korupcije i ekološkog i drugog kriminala. Pozivamo tjela državne uprave da obave reviziju stanja.

Ekološke udruge i građani u slučaju cementara inzistiraju na zabrani korištenja ugljena
i spaljivanju bilo kakvog otpada; dotično traže korištenje zemnog plina kao ekološki najpovoljnijeg rješenja (kao što je slučaj kod Jadranske željezare d.d. u K. Sućuracu,
200 m udaljene od cementare Sv. Juraj, koja ima svoj plinovod od postrojenja Ina plina, smještenih između ovih dviju tvornica). Traži se: hitna ugradnja odgovarajućih filtra za sve štetne tvari emisije cementara uz puno poštivanje najboljih EU ekoloških standarda, svođenje razine buke na propisane dozvoljene vrijednosti, provođenje za rad tvornica svih određenih i potrebnih dodatnih mjera zaštite okoliša, prostorno vremenska ograničenja za kretanje teških vozila međutvorničkog transporta javnim prometnicama, ispis svih štetnih sastojaka cementa na pakovanju, ukidanje monopola nad tržištem - otvaranje hrvatskog tržišta europskom cementu upola manjih cijena, zabrana zagađivaču korištenja imena ŤSveti Jurajť i ŤSveti Kajoť, zabranu svkog daljnjeg prostornog širenja otvorenih kopova lapora i hitnu sanaciju postojećih kilometrima dugačkih rana u krajoliku Kozjaka, učinkovit nezavisan sveukupni monitoring uz uvid ekoloških udruga.
U slučaju neuvažavanja pozvati ćemo građane na djelotvoran "građanski neposluh".

- Inicijativa 37 udruga "Zvona zagore", čelnik: Ante Paško Maleš.
- EU "Zvona Kaštela" Kaštela, predsjednik: Vinko Grgurević
- Eko stožer građana Kaštela, glasnogovornica: Goranka Adam
- EU "Rast " Lećevica, predsjednik: Anđelko Parčina
- EU "Plavi planet" Split
- EU "Branimir" Muć
- EU "Zeleni Dalmacije", Split, predsjednik: Lovro Rumora


citati i komentari cemex_ovih poruka kaštelanima: www.cemex.com.hr/page.asp?id=1926, 7/2006.

Želimo biti još bolji

Filtri na mlinovima cementa
Već su početkom 2000. godine na mlinovima cementa u Sv. Jurju i Sv. Kaju u rad pušteni novi vrećasti otprašivači. Ovi filtri smanjuju emisiju prašine na manje od 20 mg po prostornom metru, što je daleko bolje od dopuštenih graničnih vrijednosti.

Filtri na rotacijskim pećima
Ulaganjem više od 8 milijuna € u nove vrećaste otprašivače na rotacijskim pećima u tvornicama Sv. Juraj, Sv. Kajo i 10 kolovoza naša je tvrtka smanjila emisiju praškastih tvari ispod 20 mg/m3, te na taj način postiže vrijednosti koje su puno bolje od europskog standarda.

Priznanje za zaštitu okoliša
Dana 5. lipnja 2003. naša tvrtka je od Ministarstva za zaštitu okoliša Republike Hrvatske dobila priznanje za poseban doprinos u zaštiti okoliša, posebice za svoja ulaganja u ekološke projekte koja su u posljednje pet godine dosegla iznos od 26 milijuna €.

Pročišćavanje voda
U sve tri CEMEX-ove cementare (Sv. Juraj, Sv. Kajo i 10. kolovoza) izgrađeni su sustavi za pročišćavanje voda ukupne vrijednosti oko 1 milijun €, a koji uključuju separatore ulja i mastolove. Kontrola kakvoće otpadnih voda obavlja se četiri puta godišnje na ispustima u recipijente. Svi parametri su ispod MDK (maksimalno dozvoljenih koncentracija) i u skladu s Vodopravnim dozvolama.

Biološka rekultivacija
Nakon skoro sto godina eksploatacije na području tupinoloma Sveti Kajo prvi je put izvršena biološka sanacija rubnih dijelova. Posađeno je 1600 sadnica dvogodišnjih maslina na 34,450 m2 površine. Maslinik se zalijeva automatskim sustavom za zalijevanje, a održavanje sadnica je povjereno stručnoj tvrtki.

Tehnička sanacija rudnika
Podržavajući velike projekte od državne i lokalne važnosti (izgradnja autoputa i kanalizacijskog sustava Eko-kaštelanski zaljev) u naše tupinolome prihvaćamo materijal iz iskopa kako bismo sanirali postojeće rupe nakon završetka eksploatacije pojedinih dijelova tupinoloma. U protekle smo dvije godine u naše tupinolome deponirali 610.000 m3 zemlje.

Zelene površine
CEMEX Hrvatska se izuzetno ponosi svojim uređenim zelenim površinama. Redovno se održava više od 80,000 m2 zasijanih travom, s posađenim drvećem i ukrasnim biljem.

Srodni linkovi
.... Mi smo CEMEX
Upoznajte nas bolje!

(Pri)govor znanosti: Štetnost cementara

Saznajte više o CEMEX-u preko linkova:
CEMEX u Coloradu
CEMEX u GB
CEMEX u Trinidat & Tobago http://www.owtu.org/med jul.htm
CEMEX u Kataloniji
CEMEX i udruge
http://www.cutestudio.co.uk/data/Cemex/ Download a poster for your window! NO to CEMEX No to Cemex with groovy graphics
 
 
.........------više o cemexu u HR..........................................................SV. JURAJ - MOLI ZA NAS!.