inforeGenialni centar čistog okoliša OO


CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM
IDUĆEG TJEDNA NATJEčAJ ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU

Smeće u Lećevici za dvije godine

Sljedećeg tjedna raspisat će se natječaj za lokacijsku i gradevinsku dozvolu Centra za gospodarenje otpadom u Lećevici,
a prvi kilogrami otpada počet će se prikupljati u Centru krajem 2011. godine, najavio je Ante Sanader, župan Splitsko-dalmatinske županije.

Time je, kako je rekao, demantirao prozivanja po kojima se u posljednje vrijeme nije ništa napravilo na pripremama za izgradnju Centra.
Najavljujući natječaj za lokacijsku i gradevinsku dozvolu, župan Sanader je kazao kako je osnovano povjerensvo, a sve zbog ubrzavanja ad ministrativnih priprema na izgradnji Centra. Na čelu povjerenstva bit će Ante Baran, načelnik općine Lećevica, koji odnedavno obnaša funkciju direktora Centra za gospodarenje otpadom. Uz Barana, članovi Povjerenstva
su predstavnici Fonda za zaštitu okoliša resornog ministarstva, gradonaćelnik grada Splita te petorica vijećnika Splitsko-dalmatinske županije.
- Očekujemo kako ćemo lokacijsku dozvolu dobiti do kraja ove godine pa bismo s radovima mogli početi odmah na početku 2010. godine - kazao je Ante Baran.

U isto vrijeme radit će se na otkupu zemljišta, za što će se izdvojiti najmanje 20 milijuna kuna, dok će izrada gradevinske
i lokacijske dozvole stajati oko 10 milijuna kuna, a troškove će snositi država i Županija.

Na pitanje hoće li ova najava potaknuti protivnike izgradnje Centra na nove prosvjede, Sanader je kazao kako je legitimno
i demokratsko pravo svakog da prosvjeduje, no ovo što je Županija napravila u posljednje vrijeme je velik i ispravan korak
i, kako je kazao, sad je sigurno da ništa neće stati na put izgradnji Centra u Lećevici.

Ojdana Koharević, SD, 15. 3. 2009.


pripremni radovi za otvarane Županijskog centra "gospodarenja" otpadom, snimljeno u Lećevici 2008.
INVESTICIJA ZA RAZVOJ CENTRA i LEĆEVICE _
više od 100 SPREMNIKA ZA MAKSIMALNU "EKO" RENTU

VIŠE SMEĆA _VEĆA eko RENTA

 

17. studeni 2008
Kreću ugovori za korištenje Centra za otpad u Lećevici

Splitsko-dalmatinsko županijsko poglavarstvo prihvatilo je danas Izvješće o realizaciji projekta Centra za gospodarenje otpadom.
Donesen je županijski prostorni plan u kojem je definirano mjesto Centra, te sklopljen ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost prema kojem je za izradu dokumentacije, odnosno geodetske podloge, te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za Centar u Lećevici, županija dobila šest milijuna kuna.

Ubrzo raspisivanje natječaja
Do kraja ovog mjeseca sa svih 55 gradova i općina u županiji bit će potpisani ugovori o obvezama i načinu korištenja Centra. Tvrtka Regionalni centar čistog okoliša d.o.o. za gospodarenje otpadom, kojeg je županija osnovala još 2005. godine, s radom će započeti u siječnju 2009. Regionalni centar čistog okoliša do sada je izradio financijski plan aktivnosti za iduću godinu te projektni zadatak i natječajnu dokumentaciju za Centar.

- Slijedi nam raspisivanje natječaja za izbor tvrtke koja će izraditi cijeli projekt - istaknuo je direktor Regionalnog centra čistog okoliša, ujedno i načelnik Lećevice, Ante Baran.

Sam Centar za gospodarenje otpadom trebao bi se započeti graditi već iduće godine.
NELA ŽIŽIĆ

 
 

arhiv.slobodnadalmacija
 

ŽUPANIJA OSNIVA DRUŠTVO ZA GOSPODARENJE OTPADOM

"Čisti okoliš" u Lećevici

Za 15. veljače sazvan je sastanak Županije s predstavnicima gradova Split, Solin, Kaštela, Omiš i Trogir kao suosnivačima
društva s ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom koje će se zvati Regionalni centar čistog okoliša

Studija utjecaja na okoliš vezana za lokaciju županijskog centra za gospodarenje otpadom u Lećevici bit će idućeg tjedna predana Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, najavio je Tomislav Mihotić, pročelnik županijskog Upravnog odjela za prostorno uređenje i komunalne poslove, na jučerašnjoj sjednici Županijskog poglavarstva. On je izrazio uvjerenje da će ocjena stručnog tima potvrditi tu lokaciju ističući još jednom kako u istražnim radovima nije bilo nikakvih podvala te da bi sama Županija, da se pokazalo da lokacija nije pogodna za gradnju centra, odmah tražila novu lokaciju. On je upozorio na golemi interes tvrtki iz zemlje i inozemstva koje nude stručnu i financijsku pomoć u ovom poslu, što, kazao je, pokazuje da smo na pravom putu.
Za 15. veljače sazvan je sastanak Županije s predstavnicima gradova Split, Solin, Kaštela, Omiš i Trogir kao suosnivačima društva s ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom koje će se zvati Regionalni centar čistog okoliša, a nakon toga u zakonsku proceduru uputit će se nacrt prijedloga društvenog ugovora. Nakon odluke o osnivanju društva od strane Županijske skupštine te gradskih vijeća sastavit će se javnobilježnička isprava koju će potpisati za to ovlaštene osobe kada na snagu stupa sam društveni ugovor. Poslije toga će se održati prva Skupština na kojoj će se izabrati v.d. direktora koji je dužan provesti sve potrebne radnje za upis u registar Trgovačkog suda u Splitu, a upis se, vjeruju u Županiji, može očekivati koncem travnja.
Temeljni kapital društva iznosio bi milijun kuna, a temeljni ulozi određeni su prema broju stanovnika pojedinog osnivača. Tako bi temeljni ulog Splitsko-dalmatinske županije iznosio 42 posto ili 420 tisuća kuna, Grada Splita 40,7 posto ili 407 tisuća kuna, Grada Solina četiri posto ili 40 tisuća kuna, Grada Kaštela 7,3 posto ili 73 tisuće kuna, Grada Omiša 3,3 posto ili 33 tisuće kuna te grada Trogira 2,7 posto odnosno 27 tisuća kuna. U društvenom ugovoru ostavljena je
mogućnost da se i drugi gradovi i općine uključe u društvo. (...)

Marina PROTIĆ

www.split.hr/Sjednice_Poglavarstva/22_02_2008_168_Sjednica.htm
Poglavarstvo je dalo suglasnost na sklapanje ugovora o pružanju usluga gospodarenja otpadom u sklopu Regionalnog centra za gospodarenje otpadom u Lećevici. Ugovor se sklapa sa Splitsko dalmatinskom županijom, koja je osnivač poduzeća „Regionalni centar čistog okoliša“ d.o.o., koja će realizirati izgradnju regionalnog sustava gospodarenja
otpadom, od infrastrukture centra za obradu i zbrinjavanje otpada u Lećevici i transporta otpada uključivo sa pretovarnim stanicama te upravljanje i komercijalni poslovi. Izgradnja sustava će se dijelom financirati iz pristupnih fondova Europske komisije.

 

dobili smo "Regionalni centar čistog okoliša" koji stanovnicima Splita zabranjuje "korištenje bilo kojih drugih sredstava obrade ili zbrinjavanja otpada, osim onih koje pruža" Centar.
[vidi Članak 4.]

 
Splitsko-dalmatinska županija, zastupana po županu Anti Sanaderu, dipl.ing.
i
Grad Split, zastupan po gradonačelniku Ivanu Kuretu, dipl.ing., zaključuju


UGOVOR
o pružanju usluga gospodarenja otpadom u sklopu Regionalnog centra za
gospodarenje otpadom u Lećevici

Članak 1.
Tvrtka "Regionalni centar čistoga okoliša d.o.o." (u daljnjem tekstu: Centar) u vlasništvu Splitsko-dalmatinske županije (u daljnjem tekstu: Županija) uspostavljena je s ciljem obavljanja djelatnosti komunalnih usluga kao što je određeno u članku 5. Izjave o osnivanju od 29. travnja 2005., uključujući i provedbu te upravljanje Regionalnim centrom za gospodarenje otpadom u Općini Lećevica.

Članak 2.
Tvrtka obavlja djelatnosti gospodarenja otpadom, vezano uz obradu i zbrinjavanje otpada, uključujući upravljanje pretovarnim stanicama, tamo gdje su predviđene, transport otpada od pretovarnih stanica do Centra, upravljanje postrojenjem za mehaničko-biološku obradu uključujući prodaju proizvedenog materijala i upravljanje sanitarnim odlagalištem za odlaganje preostalog otpada u sklopu Centra.
Planirano službeno otvaranje Centra predviđeno je za 2010. Stvarni datum otvaranja Centra određen je kao datum od kojeg izgrađeni Centar nakon izdavanja svih potrebnih dozvola za rad započinje sa stalnim zbrinjavanjem otpada, uz rasporedom predviđene prekide.

Članak 3.
Grad Split odgovoran je za gospodarenje komunalnim otpadom u skladu sa važećim zakonima kojima je regulirana ta djelatnost. Po sklapanju ovog Ugovora, Grad Split
se obvezuje da će koristiti usluge tvrtke za upravljanje pretovarnim stanicama, prijevoz
na veće udaljenosti, obradu i zbrinjavanje svog otpada koji nastane na području i u nadležnosti Grada Splita. (upravljanje pretovarnim stanicama i prijevoz na veće udaljenosti izostavljaju se ukoliko pretovarne stanice nisu predviđene).

Članak 4.
Grad Split isporučuje otpad Centru na adresi Centra ili najbliže pretovarne stanice Centra ukoliko će se ista koristiti.

Split potvrđuje da od tog dana neće koristiti pravo na korištenje bilo kojih drugih sredstava obrade ili zbrinjavanja otpada, osim onih koje pruža Centar.

Članak 5.
Centar se obvezuje da će prihvaćati otpad koji isporučuje Grad Split, te zbrinjavati prihvaćeni otpad u skladu s važećim zakonima, strategijama i planovima za gospodarenje otpadom, te načelima valjane prakse.

Članak 6.
Grad Split se potpisivanjem ovog Ugovora obvezuje da će plaćati naknadu po toni otpada isporučenog na adresu iz članka 4.
Točan iznos naknade, rokovi dospijeća, te zakonom propisane kamate za slučaj kašnjenja plaćanja naknade odrediti će se Aneksom ovom Ugovoru.

Članak 7.
Županija se obvezuje da će sustavno raditi na provedbi projekta i odgovorno upravljati Centrom, uzimajući u obzir interes Grada Splita. Županija je dužna bez odgađanja dati na uvid Gradu Splitu sve relevantne informacije o radu Centra. Grad Split dužan je bez odgađanja dati na uvid Županiji informacije ili odluke koje mogu utjecati na rad Centra i provedbu ovog Ugovora, uključujući godišnje izvješće o količinama otpada i sastavu otpada, od dana stupanja ovog Ugovora na snagu.

Članak 8.
Županija može ponuditi Gradu Splitu udio u vlasništvu Centra, i to u srazmjeru sa brojem stanovnika, a sve sukladno aktu o osnivanju i pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Članak 9.
Ugovor se može raskinuti samo uz pristanak ugovornih strana ili u drugim zakonom predviđenim situacijama.
Ugovorne stranke su suglasne da će sve eventualne sporove koji bi nastali iz ovog ugovora rješavati sporazumno. Sporovi koji se ne mogu riješiti sporazumno, biti će riješeni pred nadležnim sudom u Splitu.

Članak 10.
Ovaj Ugovor stupa na snagu s danom potpisa ugovornih strana.

Članak 11.
Ovaj Ugovor je sastavljen u 6 primjeraka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po tri primjerka.

Članak 12.
U znak prihvata ovog Ugovora, stranke ga vlastoručno potpisuju.

GRAD SPLIT Gradonačelnik Ivan Kuret, dipl. ing

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA ŽUPAN Ante Sanader, dipl. ing


Klasa: Broj: 2 91 /2008. Urbroj 2181 /01-7-08-1 Split, 20. veljače 2008. godinePRIPREMNI RADOVI PRED OTVARANJE CENTRA U LEĆEVICI
spremnici za smeće ispred zgrade Županije splitsko-dalmatinske, 2009.

na Gripama 2010. sustav "3 posude" prema PGO Grada Splita!?

STVARNOST
i
tablice iz Plana gospodarenja otpadom Grada Splita 
Kampanja Regionalnog centar čistog okoliša: VIŠE SMEĆA_VEĆA ekoRENTAVIŠE SMEĆA_VEĆA
ekoRENTA, manje smeća _skuplja smetlarina
poruke su iz Županijskog centra za gospodarenje otpadom, tj. Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o. dir Ante Baran i
članovi Povjerenstva Ivan Kuret, gradonačelnik grada Splita te petorica vijećnika Splitsko-dalmatinske županije.

 
    VIŠE SMEĆA_VEĆA ekoRENTA