< HOME....


"U blizini Centra nema otvorenog recipijenta!"?

Iz studije utjecaja na okoliš planiranog centra za "gospodarenje" otpadom Splitsko-dalmatinske županije u Lećevici


lipanj 2006., HGI Hrvatski geološki institut,
Geološka i hidrološka istraživanja na području predložene lokacije centra za gospodarenje otpadom splitsko dalmatinske županije kod Lećevice,

u izvješću broj 68/06 navodi:
- na str. 15 stavak prvi: Na temelju valorizacije dosadašnjih geoloških podataka te rezultata provedenog litostratigrafskog kartiranja i strukturno-tektonske razrade može se zaključiti sljedeće:

Istraženo područje nalazi se na tektonski raspucanom i okršenom karbonatnom terenu, što je opća značajka šireg područja. Zbog toga se veći dio površinskih voda procjeđuje do vode u podzemlju....!

- na str. 14., stavak četiri:
Spomenuti rasjedi nisu bili prikazani na postojećim geološkim kartama tog područja, a na terenu se manifestiraju u vidu nekoliko metara širokih zona pretežito zatvorenih (kliznih) pukotina. Mjestimice su naslage razmaknute uslijed interslojnih kretanja i kretanja duž tih rasjeda, pa su unutar vapnenca na takvim tektonski predisponiranim mjestima nastale jame (slika 2).

- U naslovu 3.2. Hidrogeološki prikaz ( str. 26-52) opisano je 17 speoloških objekata u području lokacije dubine do 210 m, među kojima je jama u samom središtu predviđene lokacije, duboka 32m, iz koje se obavilo istražno trasiranje 16.5.2006. i dokazala vodna povezanost sa Jadrom.

-na str. 25.: Sa stanovišta hidrogeologije nedvojbeno je da su stijene koje izrađuju ovaj teren izuzetno propusne zahvaljujući izraženim pukotinskim sustavima, okršenosti i tektonskoj razlomljenosti.»


- U izvješću HGIa broj: 90/06 iz kolovoza 2006., na str. 9 prvi stavak:
S obzirom na zabilježene koncentracije trasera, distribuciju i ukupno trajanje njegovog istjecanja, konstatirana podzemna vodna veza između područja planirane izgradnje centra i izvora Jadra može se smatrati pouzdano potvrđenom.


Iz studije utjecaja na okoliš planiranog centra za "gospodarenje" otpadom Splitsko-dalmatinske županije u Lećevici

- str. 153., stavak treći:
Neželjene pojave koje se mogu javiti zbog nepravilnog rada Centra, uključujući i ekološku nesreću, su sljedeće: onečišćenje podzemnih i površinskih voda vodama iz objekta za mehaničko-biološku obradu,....


OTPADNE VODE CENTRA

-Na str. 144 Studije u drugom, trećem i četvrtom stavak:
Za potrebe održavanja osobne higijene te ostale potrebe radnika predviđa se cca 900 m3/god. vode. Za tehnološke potrebe, tj. podešavanje vlažnosti smjese za kompostiranje, pranje vozila i opreme, u 25-godišnjem razdoblju, potrebno je u prosjeku cca 8.900 m3/god. S obzirom na predviđenu potrošnju vode te uz gubitke i recirkulaciju vode pri pranju od cca 20% količina koje ne odlaze u jamu, predviđa se odvoz 1.200 m3/god. vode. Najveći dio vode će se utrošiti u procesu kompostiranja, mikrobiološkom potrošnjom i isparavanjem prilikom preokretanja kompostnih hrpa.

UKUPNA KOLIČINA VODE
Ukupna količina procesnih, otpadnih i oborinskih voda koje se pojavljuju na prostoru objekta planiranog Centra otpad (dimenzija cca. 600X500m) do 2030. iznosi preko 10.000.000 m3, što bi predstavljalo bazen-jezero dimenzija 1.000 x 1.000 x 10 m.

- str. 153:
U slučaju kontakta podzemnih i površinskih voda s procjednim vodama može doći do organskog ili anorganskog onečišćenja, onečišćenja patogenima te problema s neugodnim mirisima.


str. 155

U blizini Centra nema otvorenog recipijenta!

VIŠE O PLANIRANOM CENTRU


European Green Party
7th COUNCIL MEETING
Vienna, 12-14th October 2007
Adopted resolution


Stop the plans for a regional waste disposal centre in sensitive nature region in Dalmatia, Croatia Background Plans to establish a Regional Waste Center in the community of Lecevica in the Dalmatia region of Croatia have met with fierce opposition from the local population. For seven years now, all kind of public and legal actions have been undertaken. This case shows great neglect of the environment, good governance, respect of law and implementation of agreements with the European Union and other European institutions. After a long struggle in Croatia the spokespersons of the concerned environmental and communal groups and institutions feel obliged to call upon the European institutions to make proper investigations and stop their support for this project.

The Council of the European Green Party, meeting in Vienna:
Considering:
• the status of the Republic of Croatia as an applicant country to the European Union
• the agreement between the European Union and Croatia on the protection of karst areas and underground waters
• the approval of the European Bank for Reconstruction and Development of 1.8 million Euro for the envisaged Waste Disposal Centre
• the legal documents of the Republic of Croatia such as: the Strategy on Disposal of Waste, the Act on the Protection of Nature, the Act on Protection of Waters, the Act on Waste, the Act on Local Self-Government, the Act on the Protection of Speleological Caves
• the absence of legally necessary decisions according to Croatian law concerning investigations and planning
of a Regional Waste Disposal Centre in the community of Lecevica
• the still pending case at the Constitutional Court of Croatia concerning the procedural legality of the County Area Plan
• that the area in question is a highly sensitive karst region, causing absence of a surface hydrologic network,
• that it is an important region of underground waters for four rivers, making the area a strategic water reserve
• that it is an seismic active region
• that the environmental investigation was not only carried out without the approval of the local community which Croatian law requires but even against the specific forbiddance of those investigations by the local community (3rd of October 2000)
• that the above mentioned investigation was not carried out in full as was foreseen in the specifications of this research
• the outcome of the scientific symposium on the disposing of wast in Dalmatian Hinterland, 7th of May 2005 calls upon the European Commission, the European Parliament, the European Bank for Reconstruction and Development and other interested European institutions:
• to immediately withold its support for this project
• to carry out a full investigation concerning all aspects of this project such as protection of the environment and precautionary principle, good governance, respect of law as well as the possible misuse of allocated funds

www.europeangreens.org/cms/default/dokbin/201/201692.stop_the_plans_for_a_regional_waste_disp@en.pdf


 


< HOME...