OPASNI OTPAD U POSUDAMA ZA KOMUNALNI OTPAD..


Osnovni ciljevi postupanja s otpadom
_
izbjegavanje i smanjivanje nastajanja otpada i smanjivanje opasnih svojstava otpada ciji nastanak se ne može sprijeciti,
_ sprjecavanje nenadziranog postupanja s otpadom,
_ iskorištavanje vrijednih svojstava otpada u materijalne i energetske svrhe i njegovo obradivanje prije odlaganja,
_ kontrolirano odlaganje otpada,
_ saniranje otpadom onecišcenog tla,
_ razvijanje i utvrdivanje programa sustavne edukacije o otpadu.

ZAKON O OTPADU, Clanak 5.

vrati
Kako definirati opasni otpad? Opasni otpad je otpad koji pokazuje jedno od svojstava koja ga čine opasnim, npr.: eksplozivnost, oksidativnost, zapaljivost, nadražljivost, otrovnost, štetnost, infektivnost, kancerogenost, mutagenost itd.

Što sve može biti opasni otpad?
Komunalni otpad, proizvodni otpad, ambalažni otpad, građevinski otpad,
azbest (i prozvodi koji ga sadrže) električki i elektronički otpad, vozila kojima je istekao vijek trajanja i otpadne gume mogu biti opasni otpad ako sadržavaju jedno od svojstava opasnog otpada.

Koje primjere opasnog otpada nalazimo u svakodnevnom životu?
Boje, tinta, ljepila i smole, otapala, fotografske kemikalije, pesticidi, baterije (nikal-kadmij baterije i olovne baterije), akumulatori, otpadna ulja za motore, pogonske uređaje i podmazivanje, ziva, predmeti koji sadrze azbest.
Opasni otpad mora se odvojeno sakupljati!

Odvojeno prikupljeni opasni otpad može se reciklirati i dužnost svakog građanina je odmah prijaviti inspekciji zaštite okoliša tj. policiji, svako nepravilno postupanje s opasnim otpadom.
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PROSTORNOG UREĐENJA, 20. 04. 2006.


Članak 25.
Otpad čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti mora se odvojeno skupljati i skladištiti kako bi se omogućilo gospodarenje tim otpadom u skladu s odredbama ovoga Zakona.

Članak 26.
(1) Opasni otpad mora se skupljati, skladištiti i prevoziti odvojeno, svaka vrsta opasnog otpada za sebe i odvojeno od neopasnog i komunalnog otpada.

(2) Prilikom skupljanja komunalnog otpada mora se iz njega izdvojiti opasan otpad i njime gospodariti u skladu s ovim Zakonom.


VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 88.
(1) Novčanom kaznom u iznosu od 300.000,00 do 700.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja:

1. opasni otpad ne skuplja, skladišti i prevozi odvojeno od ostalih vrsta otpada (članak 26. stavak 1.),

2. prilikom skupljanja komunalnog otpada iz njega ne iz­dvaja opasni otpad i njime ne gospodari u skladu s odredbama ovoga Zakona (članak 26. stavak 2.),

Članak 91.
(1) Novčanom kaznom u iznosu od 150.000,00 do 400.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja:
(...)
7. otpad čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti ne skuplja i ne skladišti odvojeno radi omogućavanja gospodarenja tim otpadom sukladno odredbama ovoga Zakona (članak 25.)


komunalno_redarstvo@split.hr ........kontakt tel: 310 160 92
....opasni otpad na karepovcu....karepovac danas....azbest ispod prozora KBC-Firule.. HOME