..

.


TJERALICA ZA ODGOVORNIMa, OPASNI OTPAD u Split, 1996. - 2004. ..
.opasni otpad
Karepovac, 30.3. 2000

Jaksa Marasovic, ND, 19. 05. 200.

N. D. 19. 05. 2000.

na Karepovac bacamo -
dnevno:
93 t organskog otpada koje se moze kompostirati
75 t papira koji se moze reciklirati
32 t plastike i ona se moze reciklirati
10 t stakla koje se moze reciklirati
8 t metala....
i oko 2 t opasnog otpada

 

Karepovac, 11. 1. 2004.Karepovac, 11. 1. 2004.

CRNI POTOK, Karepovac, 11. 1. - 2004.....11. 1. 2006.... sijačanj 2009.
otrovne procijedne vode s "odlagalista" komunalnog otpada Karepovac u Splitu  razlijevaju se po livadama.  Tlo, podzemne vode, more ... ?

Tko je odgovoran ? Gradonačelnik, župan, ministrica zastite okolisa, direktor Hrvatskih voda, .. .


OSNOVNA NACELA RUKOVANJA SMECEM
1. Smanjiti kolicinu smeca
2. Odstraniti iz smeca otrovne sastojke i odvojeno ih odlagati u specijalne deponije
3. Iskoristivi dio smeca preraditi (reciklirati) u sekundarne sirovine
4. Neiskoristivi dio deponirati


ODSTRANITI OTROVNO
Uklanjanje otrovnih tvari iz smeca, u najmanju je ruku jednako vazno kao smanjenje kolicine smeca. Iako je njihov udio u ukupnoj masi smeca vrlo malen (jedan posto u Njemackoj), opasnost za covjeka i prirodu veoma je velika.
Problematicnog otpada iz dana u dan ima sve vise. Tu spadaju: ostaci lijekova, staro ulje, pesticidi, herbicidi, sredstva za zastitu drva, boje, lakovi, razrjedjivaci, sredstava za nagrizanje, foto-kemikalije, baterije i akumulatori, neonske, fluo i druge svjetlece cijevi, azbest, kemikalije iz domacinstava, kao npr. sredstva za ciscenje srebra, sredstva protiv moljaca i sl.

ODGOVORNOST za problematicno smece moraju dijeliti:
- industrija koja proizvodi doticne kemikalijen i uvoznik, odnosno trgovina koja ih prodaje
- komunalne sluzbe nadlezne za odvoz smeca i bezopasno odlaganje .otrovnih tvari koje se ne moze reciklirati.
TJERALICA

Opasni otpad mora se odvojeno sakupljati.Clanak 26

Proizvodjac opasnog otpada obavezan je osigurati skladistenje opasnog otpada. Clanak 27.

*Pravilnik o postupanju s ambalaznim otpadom0
.SABOR REPUBLIKE HRVATSKE, 20. lipnja 1996.


SKUPLJANJE organiziraju:
- ljekarne (stari lijekovi)
- benzinske crpke (zauljenu ambalazu,dotrajalo motorno ulje, akumulatori)
- trgovina (prazne baterije, fluo cijevi)
- kotar (periodicno, u odre|ene dane i na odredjenim mjestima ili
centralnim tockama u gradu).
Osim toga nuzno je kontinuirano informirati gradjanstvo o opasnostima
problematicnog otpada, i to putem radija, televizije, tiska, pokretnih izlozbi, letaka, telefona na koji se mogu dobiti zeljene informacije.

 

 

prijedlog: TEKST NATJECAJA ZA IZBOR DIREKTORA/ICE KOMUNALNOG PODUZECA ČISTOĆA d.o.o. Split

NATJECAJ ZA
DIREKTORA ILI DIREKTORICU
komunlnog poduzeca CISTOCA 


Traze se osobe koji ce bez vecih dodatnih materijalnih opterecenja 
gradske riznice dugorocno garantirati smanjenje volumena otpada na Karepovcu.
Prednost ce imati takova rjesenja koja ce se
bazirati na konceptima izbjegavanja stvaranja nepotrebnog otpada: 
odvojenog prikupljanja u svrhu recikliranja te primjerenog zbrinjavanja ostatka. 

  Skupi i ekološki upitni sustavi bazirani na spaljivanja otpada u spalionicama
ili njegovom koristenja kao „alternativnog goriva” u tvornici cementa,
ili skupe MBO postrojenjenima biti ce odbaceni.

 

OTPAD CIJA SE VRIJEDNA SVOJSTVA MOGU ISKORISTITI  ODVOJENO SKUPLJATI I SKLADISTI.
Clanak 15(1) Zakona o otpadu

Poglavarstvo grada, Split, 1996.

 

novi ZAKON O OTPADU
Članak 25.

Otpad čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti mora se odvojeno skupljati i skladištiti kako bi se omogućilo gospodarenje tim otpadom u skladu s odredbama ovoga Zakona.

Članak 26.

(1) Opasni otpad mora se skupljati, skladištiti i prevoziti odvojeno, svaka vrsta opasnog otpada za sebe i odvojeno od neopasnog i komunalnog otpada.

(2) Prilikom skupljanja komunalnog otpada mora se iz njega izdvojiti opasan otpad i njime gospodariti u skladu s ovim Zakonom.


VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 88.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 300.000,00 do 700.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja:

1. opasni otpad ne skuplja, skladišti i prevozi odvojeno od ostalih vrsta otpada (članak 26. stavak 1.),

2. prilikom skupljanja komunalnog otpada iz njega ne iz­dvaja opasni otpad i njime ne gospodari u skladu s odredbama ovoga Zakona (članak 26. stavak 2.),


Članak 91.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 150.000,00 do 400.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja:

(...)
7. otpad čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti ne skuplja i ne skladišti odvojeno radi omogućavanja gospodarenja tim otpadom sukladno odredbama ovoga Zakona (članak 25.)


(...)
PRIMARNA SELEKCIJA zasnovana na
- odvojenom sakupljanju papira i kartona na mjestu nastajanja (poseban kontejner)
- odvojeno sakupljanje multimaterijala (posebni kontejner za flaše od stakla, flaše od razne vrste plastike, Alu-doze, plastike, svi metali), te na sakupljanje
- ukupnog ostalog komunalnog otpada (postojeći kontejneri od 1100 lit).
Primarna selekcija je afirmirana u mnogim gradovima Europe, a imala je i svoje početke i u Splitu, ali je rat prekinuo tu aktivnost.
Primarna selekcija može biti organizirana u raznim oblicima i dimenzijama. Bez obzira na oblik i dimenziju ona je izuzetan oblik urbane edukacije i u tome je njezina najveća vrijednost. Odatle, i ne samo zbog toga, primarna selekcija se nameće kao imperativ i ona se može početi organizirati neposredno.
To znači međutim uz temeljitu pripremu!

Kroz par godina kad se predloženi oblik primarne selekcije razvije može se očekivati da će se na ovaj način odvajati do 25% od ukupnog komunalnog otpada. Taj će materijal, razvrstan u pogonu, ponovo ići u reprodukciju.

Gradsko poglavarstvo Split stoji na stanovištu da je predloženi oblik i dimenzija primarne selekcije primjerena ukupnom stanju tretmana komunalnog otpada danas, mentalitetu stanovništva i materijalnoj moći (kontejneri i sredstva sakupljanja-pražnjenja kontejnera koštaju dosta novaca).
Gradsko poglavarstvo Split, polazeći od navedenog, izdat će nalog da se izradi program, a onda i projekt primarne selekcije na navedeni opseg, a za okvire grada Splita.

(....)
Problematika koja se ovim programom poćima rješavati izuzetno je složena i zaslužuje organiziranu i kontinuiranu pažnju. U tom smislu će Gradsko poglavarstvo Split pokrenuti inicijativu da se osnuje Savjet (ili sličan organizacijski oblik) koji bi se bavio ukupnim problemom komunalnog i tehnološkog otpada (i opasnog otpada) i koji bl predlagao usmjeravanje napora za rješenje problema. Savjet bi trebao biti sastavljen od stručnjaka i znanstvenika.

Ukupna problematika toliko je narasla i istovremeno toliko je zrela za rješenje da je nužno formirati i odgajati ekipu mladih stručnjaka koji će se sistematski baviti ovim problemima.
Da bi ovo moglo funkcionirati nužno je, makar i minimalnom stavkom, ovo imati predviđeno godišnjim gradskim proračunom.

zaključak Gradskog poglavarstva Split, sjednica od 3. veljače 1999.