dobili smo "Regionalni centar čistog okoliša" koji stanovnicima Splita zabranjuje "korištenje bilo kojih drugih sredstava obrade ili zbrinjavanja otpada, osim onih koje pruža" Centar.
[vidi Članak 4.]

hvala gospodi kuretu i sanaderu.

 

 
Splitsko-dalmatinska županija, zastupana po županu Anti Sanaderu, dipl.ing.
i
Grad Split, zastupan po gradonačelniku Ivanu Kuretu, dipl.ing.,

zaključuju


UGOVOR
o pružanju usluga gospodarenja otpadom u sklopu Regionalnog centra za
gospodarenje otpadom u Lećevici

Članak 1.
Tvrtka "Regionalni centar čistoga okoliša d.o.o." (u daljnjem tekstu: Centar) u vlasništvu Splitsko-dalmatinske županije (u daljnjem tekstu: Županija) uspostavljena je s ciljem obavljanja djelatnosti komunalnih usluga kao što je određeno u članku 5. Izjave o osnivanju od 29. travnja 2005., uključujući i provedbu te upravljanje Regionalnim centrom za gospodarenje otpadom u Općini Lećevica.

Članak 2.
Tvrtka obavlja djelatnosti gospodarenja otpadom, vezano uz obradu i zbrinjavanje otpada, uključujući upravljanje pretovarnim stanicama, tamo gdje su predviđene, transport otpada od pretovarnih stanica do Centra, upravljanje postrojenjem za mehaničko-biološku obradu uključujući prodaju proizvedenog materijala i upravljanje sanitarnim odlagalištem za odlaganje preostalog otpada u sklopu Centra.
Planirano službeno otvaranje Centra predviđeno je za 2010. Stvarni datum otvaranja Centra određen je kao datum od kojeg izgrađeni Centar nakon izdavanja svih potrebnih dozvola za rad započinje sa stalnim zbrinjavanjem otpada, uz rasporedom predviđene prekide.

Članak 3.
Grad Split odgovoran je za gospodarenje komunalnim otpadom u skladu sa važećim zakonima kojima je regulirana ta djelatnost. Po sklapanju ovog Ugovora, Grad Split se obvezuje da će koristiti usluge tvrtke za upravljanje pretovarnim stanicama, prijevoz na veće udaljenosti, obradu i zbrinjavanje svog otpada koji nastane na području i u nadležnosti Grada Splita. (upravljanje pretovarnim stanicama i prijevoz na veće udaljenosti izostavljaju se ukoliko pretovarne stanice nisu predviđene).

Članak 4.
Grad Split isporučuje otpad Centru na adresi Centra ili najbliže pretovarne stanice Centra ukoliko će se ista koristiti.

Split potvrđuje da od tog dana neće koristiti pravo na korištenje bilo kojih drugih sredstava obrade ili zbrinjavanja otpada, osim onih koje pruža Centar.

Članak 5.
Centar se obvezuje da će prihvaćati otpad koji isporučuje Grad Split, te zbrinjavati prihvaćeni otpad u skladu s važećim zakonima, strategijama i planovima za gospodarenje otpadom, te načelima valjane prakse.

Članak 6.
Grad Split se potpisivanjem ovog Ugovora obvezuje da će plaćati naknadu po toni otpada isporučenog na adresu iz članka 4.
Točan iznos naknade, rokovi dospijeća, te zakonom propisane kamate za slučaj kašnjenja plaćanja naknade odrediti će se Aneksom ovom Ugovoru.

Članak 7.
Županija se obvezuje da će sustavno raditi na provedbi projekta i odgovorno upravljati Centrom, uzimajući u obzir interes Grada Splita. Županija je dužna bez odgađanja dati na uvid Gradu Splitu sve relevantne informacije o radu Centra. Grad Split dužan je bez odgađanja dati na uvid Županiji informacije ili odluke koje mogu utjecati na rad Centra i provedbu ovog Ugovora, uključujući godišnje izvješće o količinama otpada i sastavu otpada, od dana stupanja ovog Ugovora na snagu.

Članak 8.
Županija može ponuditi Gradu Splitu udio u vlasništvu Centra, i to u srazmjeru sa brojem stanovnika, a sve sukladno aktu o osnivanju i pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Članak 9.
Ugovor se može raskinuti samo uz pristanak ugovornih strana ili u drugim zakonom predviđenim situacijama.
Ugovorne stranke su suglasne da će sve eventualne sporove koji bi nastali iz ovog ugovora rješavati sporazumno. Sporovi koji se ne mogu riješiti sporazumno, biti će riješeni pred nadležnim sudom u Splitu.

Članak 10.
Ovaj Ugovor stupa na snagu s danom potpisa ugovornih strana.

Članak 11.
Ovaj Ugovor je sastavljen u 6 primjeraka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po tri primjerka.

Članak 12.
U znak prihvata ovog Ugovora, stranke ga vlastoručno potpisuju.


GRAD SPLIT
Gradonačelnik
Ivan Kuret, dipl. ing


SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Ante Sanader, dipl. ing


Klasa:
BROJ: 2 91 /2008.
Urbroj 2181 /01-7-08-1
Split, 20. veljače 2008. godine25.02.2008 Sandra Livajić
http://www.poslovni.hr/71532.aspx

Regionalni centar za gospodarenje otpadom u Lećevici do 2010.
Prema Planu o gospodarenju otpadom za sanaciju odlagališta, Splitskoj županiji će trebati oko 550 mil. kuna
Rad na odlagalištu počinje 2010., a projekt bi trebao biti završen 2013.
Rad na odlagalištu počinje 2010., a projekt bi trebao biti završen 2013.

Poglavarstvo Grada Splita na svojoj sjednici dalo je suglasnost za sklapanje ugovora o pružanju usluga gospodarenja otpadom u sklopu Regionalnog centra za gospodarenje otpadom u Lećevici. Ugovor se sklapa sa Splitsko-dalmatinskom županijom, koja je osnivač poduzeća Regionalni centar čistog okoliša, a realizirat će izgradnju regionalnog sustava gospodarenja otpadom, od infrastrukture centra za obradu i zbrinjavanje otpada u Lećevici i transporta otpada uključivo s pretovarnim stanicama do upravljanja i komercijalnih poslova. Županija je početkom mjeseca usvojila Plan gospodarenja otpadom i Plan zaštite okoliša koji daju osnovne smjernice gospodarenja otpadom u iduće četiri godine. Prema usvojenom Planu gospodarenja otpadom, do ljeta će se osigurati sve lokacijske dozvole za gradnju Centra za gospodarenje otpadom u Lećevici, koji će 2010. početi s radom unatoč žestokom otporu stanovnika lećevičkog kraja i ekoloških udruga. Izgradnja sustava će se dijelom financirati iz pristupnih fondova Europske komisije. Novac za izgradnju Centra je osiguran iz sredstava IPA fonda za razdoblje od 2007. do 2013. godine, te u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji je za sanaciju odlagališta osigurao 400 milijuna kuna. Prema Planu o gospodarenju otpadom za sanaciju odlagališta i onečišćenog tla, Splitsko-dalmatinskoj županiji će trebati oko 550 milijuna kuna. U gradnju i opremanje Centra za gospodarenje otpadom u Lećevici bit će uloženo 504 milijuna kuna, a Centru će biti otvoreno i 55 novih radnih mjesta. Centar će prihvaćati otpad iz 55 gradova i općina u Županiji, uključujući i sve otoke, uz izgradnju mreže pretovarnih stanica radi što ekonomičnijeg transporta otpada do Centra kojim će upravljati trgovačko društvo zaduženo za Centar i vezane pretovarne stanice, a postojeća struktura komunalnih i tvrtki za skupljanje otpada ostat će nepromijenjena.


Centar će se graditi na lokaciji Lećevica - Kladnjice, neposredno uz lokalnu prometnicu Lećevica - Unešić. Trasa autoceste Zagreb - Split udaljena je deset kilometara južno od budućeg Centra, a planirana je modernizacija i rekonstrukcija ceste koja će povezivati Centar i izlaz na autocestu Vučevica. Splitsko-dalmatinska županija sa 462 tisuće stanovnika godišnje 'proizvede' 175 tisuća tona komunalnog otpada koji se odvozi na 17 velikih privremenih odlagališta smeća i 37 manjih. Najviše smeća u Županiji, oko 80 posto 'proizvede se' od Trogira, preko Splita, do Omiša i u zaleđu, a samo na Split otpada 65 posto. Strateško je opredjeljenje Hrvatske izgradnja 21 centra za gospodarenje otpadom u deset županija. Hrvatski sabor je u listopadu 2005. godine donio Strategiju gospodarenja otpadom Republike Hrvatske. Prema Zakonu o otpadu koji je stupio je na snagu početkom 2005. godine, doneseni su brojni provedbeni podzakonski propisi koji, među ostalim, predviđaju novčanu kaznu u iznosu od sto tisuća do petsto tisuća kuna za općine i gradove koji plan gospodarenja otpadom ne usklade s državnom strategijom i planom gospodarenja otpadom te sa Strategijom i programima zaštite okoliša. Ista kazna predviđena je i za nedonešenje Plana gospodarenja otpadom te ako grad ne osigura provedbu mjera za gospodarenje otpadom u skladu sa Zakonom.

Fond za zaštitu okoliša osigurao je 59 mil. kuna
Poglavarstvo Splita odobrilo je privremeno korištenje odlagališta komunalnog otpada Karepovac za potrebe općina Marina, Seget, Lećevica, Muć i Dugi Rat, kao dosadašnjih korisnika, a do početka rada Regionalnog centra za gospodarenje otpadom te uz plaćanje odgovarajućih ekoloških naknada za korištenje i naknada za sanaciju odlagališta u iznosu 0,12 kuna po četvornom metru. Grad Split je sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu uredio ugovorne odnose sa gradovima Omiš, Solin i Kaštela te općinama Podstrana, Dugopolje i Klis o korištenju Karepovca, a posebnim ugovorom je regulirano korištenje odlagališta za potrebe grada Makarske i susjednih općina. Za sanaciju splitskog odlagališta otpada Karepovaca Fond za zaštitu okoliša osigurao je 59 milijuna kuna.

 

9 www.lerotic.de